BARCELONANOTICIES.COM - Logo
Imprimir
•BARCELONA | 2015-11-10

Barcelona presenta les primeres mesures per reduir les desigualtats de salut entre els barris.

Ada Colau diu que “la salut s’ha d’entendre com un concepte que ha d’impregnar totes les polítiques públiques





L’alcaldessa Ada Colau ha visitat aquest matí el CAP Barceloneta i l’Hospital del Mar. A peu de l’obra d’ampliació d’aquest centre hospitalari, Colau, acompanyada de la comissionada de Salut, Gemma Tarafa, ha anunciat la posada en marxa d’una mesura de govern per reduir les desigualtats de salut entre els barris. L’alcaldessa ha assegurat que “la salut s’ha d’entendre com un concepte que ha d’impregnar totes les polítiques públiques”, adquirint així el compromís d’impulsar una de les línies de treball de la nova mesura, que és desenvolupar totes les polítiques públiques tenint cura dels aspectes relacionats amb la salut.

Tarafa ha explicat el primer paquet d’accions, a través d’una mesura de govern, que prepara l’Ajuntament per reduir les desigualtats en salut entre els barris, desigualtats que es van visualitzar en el darrer Informe de Salut.

L’Informe de Salut, mitjançant l’instrument d’anàlisi Urban HEART va presentar un total de 18 barris de la ciutat en els quals el creuament d’indicadors socials i d’indicadors de salut mostrava una situació desfavorable respecte a altres àrees de la ciutat: Raval, Gòtic, Barceloneta, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Turó de la Peira, Can Peguera, Roquetes, Verdum, Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona, Baró de Viver, Trinitat Vella, Bon Pastor, Besòs-Maresme, Marina del Prat Vermell i el Carmel.

En aquests 18 barris els indicadors socials (considerats per aquest estudi com determinants socials de la salut) presentaven pitjors valors, cosa que coincidia amb els indicadors estrictament de salut.

L’Ajuntament actuarà en dos fronts, per una banda amb un conjunt d’accions des del Comissionat de Salut, i per altra entomant un compromís del conjunt del govern perquè les actuacions en tots els àmbits incorporin la perspectiva de salut i s’orientin a reduir les desigualtats en les condicions de vida que acaben generant resultats desiguals de salut.

Ampliació dels plans de salut als barris

El govern ha proposat augmentar amb 300.000 euros la dotació pressupostària per al 2016 per tal de poder ampliar el programa Salut als Barris a Barcelona (SaBB), que impulsa l’Agència de Salut Pública de Barcelona, per tal de reforçar-lo en aquells barris a on ja està implantat. També per implantar-lo en aquells altres barris de la llista dels 18 amb pitjors indicadors que actualment no tenen aquests programes: concretament els barris del Verdum, Can Peguera, Turó de la Peira, Trinitat Vella, Gòtic i el Carmel.

A aquests efectes, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ja ha iniciat la diagnosi específica d’actius i problemes en els barris prioritaris que encara no formen part del programa per definir les intervencions necessàries en cada barri.

La intervenció en salut comunitària és una estratègia que té com a finalitat la millora de la salut d’una comunitat definida, per exemple, un barri, a partir d’una concepció social de la salut.

SaBB té com a objectiu reduir les desigualtats en la salut entre barris de Barcelona mitjançant l'acció comunitària en els barris en situació més desfavorida. A Barcelona es va posar en marxa l'any 2008.

Després de fer una anàlisi de la situació de salut amb l’objectiu de detectar els principals problemes del barri, es prioritzen les intervencions a posar en marxa a cada barri. SaBB ha impulsat intervencions molt diverses adreçades a diferents grups d’edat i a aspectes com la criança i el desenvolupament infantil, l’oci saludable en joves, o la solitud i l’inactivitat física en la gent gran, entre altres.

La mesura de govern també preveu altres accions des del Comissionat de Salut, com ara:

- Fer en totes les actuacions un esforç especial per prioritzar aquests 18 barris amb pitjors resultats. Per exemple, en les negociacions sobre recursos sanitaris i en l’elaboració del nou conveni d’equipaments amb el Consorci Sanitari de Barcelona.

- Augmentar la dotació de subvencions en 75.000€ l'any 2016, valorant com a criteri el grau de penetració de les accions en els barris prioritaris i grups socials més desafavorits, i incloent una línia de finançament específica per accions per reduir les desigualtats en salut a través de l’acció sobre els determinants socials.

- Facilitar la cobertura econòmica de fàrmacs a persones en situació de pobresa amb una dotació de 100.000 euros per a l’any 2016.

- Identificar subàrees i subgrups de poblacions vulnerables en barris amb bons indicadors socioeconòmics i de salut en conjunt, i definir accions concretes per millorar-ne la salut.

Un compromís de tot el Govern

Al mateix temps, l’Ajuntament posarà en marxa els mecanismes necessaris perquè les actuacions del govern de la ciutat en tots els àmbits i totes les àrees incorporin la perspectiva de salut i equitat. Estudis científics internacionals demostren que es poden reduir les desigualtats socials en salut amb accions fora de l'àmbit sanitari: a la mateixa ciutat de Barcelona, s'han pogut identificar els beneficis en salut de la regeneració urbana integral, la rehabilitació energètica dels habitatges o els serveis d'atenció domiciliària, entre altres.

En aquest sentit, algunes de les mesures ja presentades per diferents àrees municipals o presents al programa del govern, ja van en aquesta línia. Però la intenció del govern és ara sistematitzar metodologies de treball que permetin a totes les àrees identificar i reforçar les seves polítiques amb major capacitat de disminuir les desigualtats en salut. Cada regidoria haurà d'iniciar almenys una nova actuació d'incidència comprovada en la disminució de les desigualtats en salut.

Seguiment permanent de l’evolució de les desigualtats

El govern municipal també té previst posar en marxa un Observatori d’Impactes en Salut i Qualitat de Vida de les Polítiques Municipals que servirà per fer el seguiment de l’evolució de les desigualtats en salut, per avaluar l’impacte que les polítiques del govern tenen en aquestes desigualtats, així com el compliment dels objectius i indicadors de la mesura de govern. Es constituirà una comissió de seguiment formada per persones de l’Ajuntament, l’ASPB i persones expertes externes pes establir els indicadors d’avaluació i monitorització periòdicament el compliment de la mesura.

Les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar, en la recta final

En la visita d’aquest matí, l’alcaldessa Ada Colau també ha mostrat la seva satisfacció per “haver pogut comprometre, només arribar al govern de la ciutat, els diners que calen per acabar aquesta darrera fase de l’obra, en concret els 4 milions que feien falta per ginecologia i obstetrícia”. L’alcaldessa ha manifestat que “era impensable i inimaginable que tinguéssim més de 100 milions d’euros de superàvit en un calaix mentre faltaven diners per acabar ginecologia”. I ha agraït els grups polítics del PSC, ERC i CUP “que hagin donat suport al govern per utilitzar el superàvit per despeses tan importants per la ciutat com acabar aquesta obra”.

Les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar van començar l'any 2008, es van aturar al desembre de 2010 i es van reprendre al maig de 2015. El govern municipal ha assumit una aportació extra de 4 milions d’euros que permetran enllestir cap al 2017 aquesta darrera fase de les obres.

La col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Mar Parc Salut Barcelona en el finançament de les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar es va establir basant-se en el Conveni de 3 de novembre del 2014, amb una aportació de 30 milions d’euros. Amb tot, aquesta quantitat es va determinar sobre una estimació inicial del cost del projecte, que ha calgut ajustar amb una aportació addicional de 4 milions d’euros, que assumeix l’Ajuntament com una ampliació del conveni de 2014, i en la línia d’una aposta decidida del govern municipal per la sanitat pública.

Aquesta aportació econòmica extra es destinaran a:

- Obra i instal·lacions del Servei de Ginecologia i Obstetrícia (cost de contractació): 1,91 M€

- Equipament del Servei de Ginecologia i Obstetrícia (cost pressupostari previst): 1,22 M€

- Altres equipaments i instal·lacions per posar en servei l’obra de la resta d’àrees en execució (Urgències, Hospital de Dia, Radioteràpia...): 0,87M€

En resum, els 34 milions d’euros aportats per l’Ajuntament de Barcelona a l’actual fase d’obres de l’Hospital del Mar, en base al Conveni de 3 de novembre del 2014 i a la seva ampliació per acord del Consell Plenari Municipal del 30 d’octubre de 2015, es destinen al que es recull en el quadre següent:



El projecte d’ampliació de l’Hospital del Mar suposa la construcció d’un nou edifici de 15.877 m2 que s’afegeixen als 44.176 m2 que actualment té l’equipament. En aquest nou edifici, ubicat a tocar del carrer del Gas, s’ubicaran la tercera sala d’hemodinàmica i arítmies, nous espais per l’atenció al part, 51 punts d’atenció d’urgències, noves àrees d’atenció de l’hospital de dia (en total 73 nous punts d’atenció), i el servei de radioteràpia amb dos acceleradors lineals d’última generació i una sala de braquiteràpia.




Pel que fa al bloc d’obstetrícia i ginecologia, és a dir, els nous espais d’atenció al part, es tracta d’un espai de 1.200 m2 amb 7 sales de part, 2 quiròfans, l’àrea d’atenció a les urgències ginecològiques i obstètriques, i una sala d’espera.

Connexió a la xarxa de calor i fred de Districlima

L’Ajuntament de Barcelona ha facilitat i incentivat que l’Hospital del Mar es pugui connectar a la xarxa de calor i fred de Districlima, que utilitza com a font energètica el vapor de la valorització energètica dels residus.

Dins del projecte de reforma i ampliació de l’Hospital del Mar es va encarregar un estudi d’alternatives per al subministrament de climatització i aigua calenta sanitària. L’estudi va concloure que l’alternativa més sostenible mediambientalment és la connexió a una xarxa urbana de calor i fred. L’Hospital del Mar, que dóna servei a més de 300.000 veïns dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, així ho va comunicar a l’Ajuntament de Barcelona que, d’acord amb la seva política mediambiental, dóna suport i aposta per les xarxes de fred i calor.

Així doncs, s’inicia el tràmit administratiu per a l’elaboració del projecte, execució i finançament de l’obra de la infraestructura necessària per al subministrament d’energia tèrmica a l’Hospital del Mar des de l’actual xarxa de calefacció i refrigeració del 22@ de l’àmbit del Poblenou, amb un valor estimat d’execució de les obres de 5.378.951 euros. La connexió de l’Hospital del Mar a la xarxa de calor i fred de Districlima suposa que l’Hospital del Mar, respecte a la solució de climatització actual, estalviarà el 54’5% d’energia elèctrica i el 85% de gas natural, i reduirà la seva emissió de CO2 en un 65%.

Les xarxes urbanes de fred i calor

A Barcelona, la densitat de la demanda energètica acostuma a ser elevada, a això cal sumar les exigències de confort climàtic i les solucions de climatització integral (facilitar calor i fred), que estableixen uns nous escenaris on els sistemes de generació local, pròxima a l’usuari final, resulten una oportunitat.

Les xarxes de climatització aporten eficiència i flexibilitat: aconsegueixen satisfer la demanda de calor i fred d’un àmbit territorial determinat a partir d’un recurs energètic local (calor residual provinent de la valorització energètica dels residus, fred residual provinent de la regasificació del gas, biomassa provinent de la poda i jardineria de la ciutat, el sol, ...). És una solució més eficient amb un nivell d’emissions molt inferior a d’altres més convencionals.

Una xarxa centralitzada de climatització serveix per proveir a diversos edificis o centres de consum de tota l’energia tèrmica, generalment en forma d’aigua calenta o freda, generant aquesta energia en una instal·lació centralitzada anomenada central de producció. Els edificis a subministrar es connecten amb la central mitjançant un seguit de xarxes de distribució.

Barcelona té avui en desenvolupament dues grans xarxes de climatització de barri: una cobreix la zona Fòrum i el 22@ (DISTRICLIMA) i l’altra la zona Franca i el barri de la Marina del Prat Vermell (ECOENERGIES).

En un moment determinat d’important desenvolupament i transformació urbanística -sobretot amb el Fòrum i el districte 22@-, Barcelona va reflexionar sobre la possibilitat d’incorporar altres solucions que aportessin resposta a les necessitats energètiques que allí es generaven. Així, es va desenvolupar la primera xarxa de calor i fred de Llevant que volia climatitzar tot aquest nou barri aprofitant alhora una calor residual produïda per la planta de “revalorització de residus”.

En la mateixa línia, de nova zona a urbanitzar, Zona Franca - Gran Via l’Hospitalet, i l’aprofitament de una font energètica residual, en aquest cas fred, es va crear una segona xarxa de calor i fred, la de Ponent on a més s’aprofita tota la biomassa vegetal (restes forestals i de jardineria del verd urbà) generada en la ciutat. Es tracta de dos projectes que han transformat un problema o malbaratament en una oportunitat, incrementant els nivells d’eficiència de la ciutat.




Link:
https://barcelonanoticies.com/noticia/22958-barcelonapre-entale-primere-me-ure-perreduirle-de-igualtat-de-alutentreel-barri--3.htm